christmas white&red

habitania magazine photo; Pere Peris